Projekt zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost v rámci prioritní osy 2. Sociální začleňování a boj s chudobou

Finanční prostředky na provoz centra ve výši necelých 2,5 mil. na dobu 36 měsíců poskytla Evropská unie

a Česká republika prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy 2. Sociální

začleňování a boj s chudobou, specifické cíle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a Zvýšení

zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských

oblastech.

Operační program Zaměstnanost – číslo výzvy: 326/03_16_047/CLLD_16_01_118

Název výzvy: Výzva MAS Aktivios – podpora sociálních a návazných služeb

 

Specifické cíle:

Číslo prioritní osy: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Cílová skupina:

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

 

Přesné finanční prostředky:

Celkově zůsobilé výdaje: 2 691 125,00 Kč

Příspěvek Unie: 2 287 456,25 Kč

Národní veřejné zdroje: 403 668,75 Kč

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.